تازه سرليکونه
د (نکاح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
رضاعي خپلوان
 
  December 29, 2011
  0

د رَضَاعَت او شيدو رودلو لكبله چي كوم كسان مَحرَم ګرځي او بيا يې هيڅ كله نكاح نه ورسره صحيح كيږي هغوى دا دي :

رضاعي مور : رضاعي مور هغي ښځي ته وايي چي هلك يا نجلۍ د خپل عمر په دوه كلنۍ كي د هغې شيدې رو دلي وي  .
رضاعي پلار : رضاعي پلار هغه چا ته وايي چي هلك يا نجلۍ د هغه د ښځي شيدې رودلي وي 
ښځه چي دوه كلن كوچني ته يا تر دوو كلنو د كم عمر كوچني ته خپلي شيدې وركړي د همدې ښځي مېړه ددې كوچني رضاعي پلار ګرځي .
رضاعي نيكه : د رضاعي مور پلار او همدا ډول د رضاعي پلار پلار ته رضاعي نيكه وايي .
رضاعي انا : د رضاعي مور و مور ته او همدا ډول د رضاعي پلار و مور ته رضاعي انا وايي .
رضاعي عمه او اكا : د رضاعي پلار و خور ته رضاعي عمه او د رضاعي پلار و ورور ته رضاعي اكا وايي .
رضاعي خاله او ماما : د رضاعي مور و خور ته رضاعي خاله او د رضاعي مور و ورور ته رضاعي ماما وايي .
رضاعي ورور او خور : د رضاعي مور او د رضاعي پلار و زامنو او لوڼو ته رضاعي وړونه او خوېندي وايي .
رضاعي ورېرونه او ورېرې ګاني : د رضاعي ورور زامن او لوڼي رضاعي ورېرونه او رضاعي ورېرې ګاني كيږي .
رضاعي خوريان او خورځې ګاني : د رضاعي خور زامن او لوڼي رضاعي خوريان او رضاعي خورځې ګاني كيږي .
رَضاعي زوى : ښځه چي هلك ته خپلي شيدې وركړي دا هلك ددې ښځي رضاعي زوى ګرځي .

همدا ډول د دغي ښځي د مېړه هم دا هلك رضاعي زوى ګرځي .
ددغه هلك زامن او لوڼي ، لمسيان او لمسياني د دغي ښځي او د هغې د مېړه لمسيان او كړوسيان كيږي ، هيڅ كله يې تر منځ نكاح نه صحيح كيږي .
رضاعي مږور : د رضاعي زوى ښځه د سړي رضاعي مږور كيږي ، لكه څه ډول چي د نَسَبِي مږور يعني د نَسَبِي زوى د ښځي سره نكاح نه صحيح كيږي همدا ډول د رضاعي زوى او د رضاعي لمسي د ښځي سره هم نكاح نه صحيح كيږي .
رضاعي لور : ښځه چي نجلۍ ته خپلي شيدې وركړي دا نجلۍ ددې ښځي رضاعي لور كيږي ، همدا ډول ددې ښځي د مېړه هم دا نجلۍ رضاعي لور كيږي ، هيڅكله يې هم نکاح نه ور سره صحيح كيږي ، ځكه دا يې رضاعي لور ده .
رضاعي زوم : د رضاعي لور و مېړه ته رضاعي زوم وايي ، ښځه چي نجلۍ ته خپلي شيدې وركړي د هغي نجلۍ مېړه ددې ښځي رضاعي زوم بلل كيږي او هيڅ كله يې هم نكاح نه ورسره صحيح كيږي .
د هغو رضاعي خپلوانو پېژندنه چي هيڅ كله يې نكاح نه ورسره صحيح كيږي په لنډ ډول داسي بيان سوې ده وايي :

از جانب شير دهنده همه خويشان شوند
و از جانب شير خوار زوجان و فروع

وايي ښځه چي كوچني ته خپلي شيدې وركړي د دغي ښځي ټول خپلوان د شيدې رودونكي كوچني خپلوان ګرځي او د شيدې رودونكي لخوا بيا فقط همدا كوچنى چي شيدې يي رودلي دي ، همدا ډول كه شيدې رودونكى هلك وي د هغه ښځه او كه شيدې رودونكې نجلۍ وي د هغې مېړه او د دوى اولادونه ، لمسيان او كړوسيان د شيدې وركونكي كورنۍ خپلوان ګرځي .

ماخذ: فقه المبتدي، دريم ټوک-نکاح

سرته