تازه سرليکونه
تجويد ښوونه (32)
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: October 12, 2014

 د تجوید علم څومره اړین دی؟

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: December 1, 2011

 د تجوید علم څومره اړین دی؟

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: December 1, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011
سرچينه:     څانګه: تجويد ښوونه       نېټه: November 30, 2011

سرته