تازه سرليکونه
فتوا ذکات (123)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: March 5, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: November 18, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: November 18, 2017

فتوا: د دوکان د سامان او اجناسو  زکات

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: September 29, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: August 16, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: June 10, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 11, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: March 15, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: March 7, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: November 16, 2016
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: October 12, 2016
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: July 3, 2016
سرچينه:     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: May 18, 2016

s

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: March 22, 2016

s

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا ذکات       نېټه: March 22, 2016

سرته