تازه سرليکونه
فتوا زکات (128)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام دارالافتاء     څانګه: فتوا زکات       نېټه: September 12, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام دارالافتاء     څانګه: فتوا زکات       نېټه: August 19, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: فتوا زکات       نېټه: July 16, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام دارالافتاء     څانګه: فتوا زکات       نېټه: June 21, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام دارالافتاء     څانګه: فتوا زکات       نېټه: June 8, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 10, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: فتوا زکات       نېټه: March 5, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا زکات       نېټه: November 18, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا زکات       نېټه: November 18, 2017

فتوا: د دوکان د سامان او اجناسو  زکات

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا زکات       نېټه: September 29, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: August 16, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: June 10, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: May 11, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: March 15, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: March 7, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا زکات       نېټه: November 16, 2016

سرته