تازه سرليکونه
د عربي ژبي زده کړه (14)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: October 30, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: September 12, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: May 7, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: April 24, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام ویب پاڼه     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: April 24, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 22, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 22, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 22, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډیو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 13, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 13, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام راډيو     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: March 12, 2018

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: November 8, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: November 8, 2017

مقدماتي خبري او لومړی درس

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: د عربي ژبي زده کړه       نېټه: September 21, 2017

سرته