تازه سرليکونه
شرکة العقود یا تړوني شراکت
 
  April 3, 2015
  0

 شَرِکة العُقُود


 دوه ياڅو تنه د تړون له مخي په مال او ګټه کي شريک کېدلو ته شَرِکَةُ العُقُودِ وايي ، دلته موږ شَرِکَةُ العُقُودِ د تړوني شراکت په نامه هم يادو .
 
شرکة عقود پر درې ډوله دى : 

(١) شَرِکَةُ الاَموَال .
(٢) شَرِکَةُ الاَعمَال .
(٣) شَرِکَةُ الوُجُوه .

شَرِکَةُ الاَموَال : شَرِکَةُ الاَموَال هغه شراکت ته وايي چي دوه يا څو تنه په مايه کي شريکان سي په ګډه معامله کوي ، الله تعالي چي هر څونه ګټه پکښي ورکړه هغه يې تر منځ د مايې يا ټاکلي سلني په حساب شريکه وي .

دلته موږ شَرِکَةُ الاَموَال د مالي شراکت په نامه هم يادو .

شَرِکَةُ الاَعمَال : شَرِکَةُ الاَعمَال هغه شراکت ته وايې چي دوه ياڅو تنه کاريګران خپل منځ کي دا ډول تړون وکړي چي د خلکو څخه به په مزدوري کارونه اخلي او په ګډه به يې کوي او د هغه اجوره به پخپل منځ کي سم برابر يا د ټاکلي سلني په حساب ويشي .

دلته موږ شَرِکَةُ الاَعمَال د کاري شراکت په نامه هم يادو .

شَرِکَةُ الوُجُوه : شَرِکَةُ الوُجُوه هغه شراکت ته وايي چي دوه يا څو تنه اعتباري او بې مايې کسان خپل تر منځ دا ډول تړون وکړي چي مالونه به د خلکو څخه په خپل اعتبار په پور رانيسي بيا به يې په نقدو خرڅوي ، هر څونه ګټه چي الله تعالي پکښي ورکړه هغه به يې تر منځ په نيمايي يا د ټاکلي فيصدۍ په حساب شريکه وي .
دلته موږ شَرِکَةُ الوُجُوه د اعتباري شراکت په نامه هم يادو . 

د شَرِکَةُ العُقُودِ ډولونه

شَرِکَةُ العُقُودِ يا تړوني شراکت پر دوو ډولونو کېدلاى سي ، يو ډول ته يې شَرِکَةُ المُفَاوَضَة وايي او بل ډول ته يې شَرِکَةُ العَنَان وايي .

په مالي ، کاري او اعتباري شراکتونو کي که شريکان په مايه ، ګټه او کار کي يو د بل مساوي او برابر نه وه يعني د مفاوضې ځانګړي شرطونه يې پرځاى نه وه بيا دا هر شراکت د شَرِکَةُ العَنَان په ډول دى .

که په مالي ، کاري او اعتباري شراکتونو کي شريکان په مايه ، ګټه او کار کي يو د بل مساوي او برابر وه يعني د مفاوضې ځانګړي شرطونه يې پرځاى وه هلته بيا دا هر شراکت د شَرِکَةُ المُفَاوَضَة په ډول دى .

د پورتني وېش له مخي شَرِکَةُ العُقُودِ پر شپږو ډولونو وېشل کيږي .
 
 
مخکنۍ لیکنه: د شراکت تعریف او ډولونه

ماخذ: فقه المبتدي، دریم ټوک- معاملات
 

 

سرته