تازه سرليکونه
فتوا لمونځ (313)

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: October 23, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: October 23, 2017

س

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: October 4, 2017

فتوا: د کسوف او خسوف لمونځونه

سرچينه: تعلیم الاسلام     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: September 29, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: August 14, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: August 14, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: August 12, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 29, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 26, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 22, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 22, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 18, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 18, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 17, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 17, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 17, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 13, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 13, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 13, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 6, 2017
سرچينه:     څانګه: فتوا لمونځ       نېټه: July 6, 2017

سرته